Commit 4b3e045e authored by Helmer Belbo's avatar Helmer Belbo
Browse files

minor improvements

parent 7b1a34cc
......@@ -6,8 +6,9 @@
#' og gjør om til riktige koder og navn for et gitt referanseår (ref.yr)
#' Funksjonen fungerer for fylkesnivå inkludert landet ELLER for kommunenivå.
#'
#' @param regionstat
#' @param ref.yr
#' @param regionstat is the regional statistics, where each obs represent one yar
#' and one region (fylke eller kommune)
#' @param ref.yr is the reference year to which geographic name and code is to be used
#' @param reg_level is the region level in the regionstat ("fylke" | kommune")
#'
#' @return tibble having the regional statistics including the regional
......
##### t03794
#' Skogsavvirkning bruttoverdi t03794
#'
#' bruttoverdi per år av tømmer, SSB tabell 03794
#'
#' Tabellen gir totalverdi av tømmer solgt per år og geografisk enhet, fra 1996 til 2018.
#' Litt usikker om energivirkesortimenter og ved er med.
#' https://www.ssb.no/statbank/list/skogav
#'
#' @param geolevel
#' @param geolevel Select type oneof: "fylke", "kommune", "landet"
#'
#' @return en tibble med hele datasetet.
#' @export
......
# vsop - R-package for organizing harvest data from vsop
# vsop - rpkg for organizing roundwood logging data from vsop and derived sources
Landbruksdirektoratet is providing statistics for annual cut at municipality level
Landbruksdirektoratet is providing statistics for annual industrial cut at municipality level
in excel sheets, one excel document for each year.
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/statistikk/skogbruk/tommeravvirkning
......
......@@ -7,6 +7,11 @@
regnavn.at.ref.yr(regionstat, ref.yr = year(now()), reg_level = "fylke")
}
\arguments{
\item{regionstat}{is the regional statistics, where each obs represent one yar
and one region (fylke eller kommune)}
\item{ref.yr}{is the reference year to which geographic name and code is to be used}
\item{reg_level}{is the region level in the regionstat ("fylke" | kommune")}
}
\value{
......
......@@ -2,18 +2,20 @@
% Please edit documentation in R/ssb_skogsavvirkning.R
\name{t03794}
\alias{t03794}
\title{Skogsavvirkning bruttoverdi t03794
bruttoverdi per år av tømmer, SSB tabell 03794}
\title{Skogsavvirkning bruttoverdi t03794}
\usage{
t03794(geolevel = "fylke")
}
\arguments{
\item{geolevel}{}
\item{geolevel}{Select type oneof: "fylke", "kommune", "landet"}
}
\value{
en tibble med hele datasetet.
}
\description{
bruttoverdi per år av tømmer, SSB tabell 03794
}
\details{
Tabellen gir totalverdi av tømmer solgt per år og geografisk enhet, fra 1996 til 2018.
Litt usikker om energivirkesortimenter og ved er med.
https://www.ssb.no/statbank/list/skogav
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment