regnavn.at.ref.yr.Rd 1.08 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
% Generated by roxygen2: do not edit by hand
% Please edit documentation in R/no_regioninndeling.R
\name{regnavn.at.ref.yr}
\alias{regnavn.at.ref.yr}
\title{Region navn og region kode for gitt år}
\usage{
regnavn.at.ref.yr(regionstat, ref.yr = year(now()), reg_level = "fylke")
}
\arguments{
Helmer Belbo's avatar
Helmer Belbo committed
10
11
12
13
14
\item{regionstat}{is the regional statistics, where each obs represent one yar
and one region (fylke eller kommune)}

\item{ref.yr}{is the reference year to which geographic name and code is to be used}

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
\item{reg_level}{is the region level in the regionstat ("fylke"  | kommune")}
}
\value{
tibble having the regional statistics including the regional
names and codes for the reference year in question
}
\description{
Denne funksjonen tar regionkoder og regionnavn fra en regional statistikk,
tar inn tabell som viser historiske endringer i regional inndeling av Norge
og gjør om til riktige koder og navn for et gitt referanseår (ref.yr)
Funksjonen fungerer for fylkesnivå inkludert landet ELLER for kommunenivå.
}
\examples{
regnavn.at.ref.yr(regionstat = t12750(), ref.yr = 2020 ) \%>\% glimpse()
}