t12750.Rd 523 Bytes
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
% Generated by roxygen2: do not edit by hand
% Please edit documentation in R/ssb_skogsavvirkning.R
\name{t12750}
\alias{t12750}
\title{Skogsavvirkning priser t12750
prisstatistikk for tømmer fra SSB tabell 12750}
\usage{
t12750()
}
\value{
en tibble med hele datasetet.
}
\description{
Tabellen gir snittpris per sortiment på fylkesnivå, fra 2006 til 2018.
Virke blir også klassifisert på treslag og sortimentgrupper (tømmmer, massevirke, sams, annet)
https://www.ssb.no/statbank/list/skogav
}
\examples{
t12750()
}